top of page

Algemene voorwaarden
 

PRIVACYBELEID 

POLSO respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doeleinden ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

 

Als u aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Autoriteit  Persoonsgegevens  : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking-apparaten accepteert, plaatsen wij geen non-geanonimiseerde  analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortdurende bezoek van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere trackingsystemen, tenzij we d hebben voorzienin een andere methode om cookies op onze website te accepteren.  

 

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


 

Artikel 1 - Definities

1.   Website (hierna: "Website") www.polso.nl.

2.   Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verwerkingsverantwoordelijke"): POLSO, gevestigd te  Nederland

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

 

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult zich onthouden van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonderongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 - Inhoud van de website

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te exploiteren en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke, is ten strengste verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie kan ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch van een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

 

 

Artikel 4 - Beheer van de website

 

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

·    de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers op te schorten, te onderbreken, te beperken of te weigeren

·    alle informatie te verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette

·    de website tijdelijk onbeschikbaar te maken om updates uit te voeren

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

1.   De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, die de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van de functionaliteiten ervan veroorzaken. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende stappen ondernemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.

2.   De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke procedures die tegen u worden ondernomen:

·    vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet

·    voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

3.   De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijden als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van eventuele latere (juridische) acties tegen de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

1.   Uw persoonsgegevens worden verzameld door apm en (een) externe verwerker(s).

2.   Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").

3.   Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkendzijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4.   De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken.

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

1.   Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

2.   U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met info@Polso.nl

3.   Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waar wij contact met u kunnen opnemen.

4.   Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.

5.   Afhankelijk van de complexiteit en het aantal requests kan deze periode worden verlengd.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

1.   In geval van inbreuk op enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens vereisen, zullen zij hen na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten aan hen verstrekken, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.

2.   Als informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de controller het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

 

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

1.   U kunt commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@polso.nl

2.   Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

3.   Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, moet u zich onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

 

Artikel 10 - Gegevensbescherming

 

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.

 

 

Artikel 11 - Cookies

1.   Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker herkend kunt wordenwanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt u om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken accepteert u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 

2.   Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.

- Geanonimiseerde analytische  cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft  plaats gevonden.

3.   Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en / of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

4.   Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies #  faq

 

Artikel 12 - Aangeboden afbeeldingen en producten

 

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website horen.

 

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de inzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, is als enige bevoegd indien een geschil over deze voorwaarden kan ontstaan, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

 

Artikel 14 - Contact

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: info@polso.nl

bottom of page